Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

lajlalajlalajla
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viajethra jethra

April 26 2017

lajlalajlalajla
4960 c9e2
Reposted fromEkran Ekran viajethra jethra

April 24 2017

lajlalajlalajla
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viastarryeyed starryeyed
lajlalajlalajla
4298 58c1 500
Reposted frommollim mollim vialikearollingstone likearollingstone

April 27 2017

lajlalajlalajla
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viajethra jethra

April 26 2017

lajlalajlalajla
4960 c9e2
Reposted fromEkran Ekran viajethra jethra

April 24 2017

lajlalajlalajla
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viastarryeyed starryeyed

April 27 2017

lajlalajlalajla
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viajethra jethra

April 26 2017

lajlalajlalajla
4960 c9e2
Reposted fromEkran Ekran viajethra jethra

April 27 2017

lajlalajlalajla
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl